fri rettshjelp

Alt du trenger å vite om fri rettshjelp

Alt du trenger å vite om fri rettshjelp

editorial

Fri rettshjelp er en viktig samfunnstjeneste som gir individer med begrenset økonomi mulighet til juridisk bistand. Gjennom en rekke tiltak sikrer ordningen at alle har muligheten til å forsvare sine rettigheter, uavhengig av inntekt og sosial status. Mange kjenner ikke til sine rettigheter når det gjelder fri rettshjelp, eller hvordan de kan gå frem for å søke om slik støtte. Dette kan føre til at enkelte står uten nødvendig juridisk hjelp når de trenger det mest. I denne artikkelen vil vi utforske hva fri rettshjelp innebærer, hvilke vilkår som må være oppfylt for å motta støtte, og hvordan prosessen fungerer.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en juridisk bistandsordning finansiert av den norske staten. Formålet er å sikre at personer som ikke har råd til å betale for en advokat selv skal kunne få dekket utgifter til juridisk rådgivning og bistand. Dette kan inkludere hjelp til en rekke juridiske problemstillinger, som familierett, arverett, utlendingsrett, strafferett, og sosialrett, for å nevne noen. Fri rettshjelp kan omfatte både rådgivning og representasjon i retten.

Det er to hovedtyper av fri rettshjelp: fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er juridisk veiledning utenfor domstolene, mens fri sakførsel innebærer dekning av utgifter i forbindelse med en rettssak. For å kunne benytte seg av fri rettshjelp må man oppfylle visse krav relatert til inntekt og formue, samt at saken anses som egnet for offentlig finansiering.

fri rettshjelp

Hvem kan få fri rettshjelp?

Det er en vanlig misforståelse at fri rettshjelp er tilgjengelig for alle. Faktisk er ordningen inntekts- og formuesavhengig. For å kvalifisere for fri rettshjelp må en enkeltperson eller husholdning ikke overstige fastsatte grenser for årlig inntekt og formue. Disse grensene justeres jevnlig og kan variere avhengig av type sak og omstendigheter rundt den enkelte søker.

En rekke saker er unntatt fra inntekts- og formuesgrensene. Dette inkluderer blant annet saker om voldsoffererstatning, noen typer saker etter utlendingsloven, og saker som omhandler tvangsekteskap eller menneskehandel. For disse sakene kan man få fri rettshjelp uavhengig av økonomisk situasjon. Det er også viktig å merke seg at selv om man ikke oppfyller kravene for statlig fri rettshjelp, kan det hende man fortsatt kan få juridisk bistand gjennom andre ordninger eller frivillig sektor.

Hvordan søke om fri rettshjelp?

For de som mener at de møter kravene for å motta fri rettshjelp, starter prosessen med å kontakte en advokat som tilbyr slik bistand. Advokaten vil da vurdere om vilkårene for fri rettshjelp anses oppfylt, og om saken faller inn under ordningen. Hvis advokaten konkluderer med at man kan kvalifisere, vil vedkommende bistå med å sende en søknad om fri rettshjelp.

Søknaden sendes deretter til det lokale fylkesmannsembetet, som behandler søknaden og avgjør om man får innvilget fri rettshjelp eller ikke. Det er viktig å være forberedt på å levere nødvendig dokumentasjon på egen økonomisk situasjon, som lønnsslipper og selvangivelse. Hvis søknaden blir innvilget, dekker staten advokatutgiftene, helt eller delvis, avhengig av sakens natur og omfanget av juridisk bistand som kreves.